Towary prosto

z farmy

Z inicjatywy Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów przez ostatnie miesiące ponad 180 ekspertów, reprezentujących różne środowiska, przygotowywało w kontekście kluczowych wyzwań propozycje rozwiązań do nowej krajowej polityki miejskiej.

Efekty tych prac były dyskutowane 7-8 czerwca podczas Kongresu Polityki Miejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami i komentowanie ich poprzez wysłanie uwag na opm@irmir.pl. Zbieranie komentarzy trwa do końca czerwca 2021 r.

Wyzwania i rozwiązania zostały opracowane i zgrupowane wokół 6 tematów:

1. Kształtowanie przestrzeni

2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

4. Transport i mobilność miejska

5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne

6. Zarządzanie i finanse publiczne 

Można się z nimi zapoznać także według celów KPM 2030:

1. Miasto dostępne

2. Miasto kompaktowe

3. Miasto zielone

4. Miasto inteligentne

5. Miasto produktywne

Warsztaty oraz sesje networkingowe – mimo formuły zdalnej – stanowią najbardziej angażującą uczestników część Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Warsztaty to zajęcia praktyczne mające na celu poszerzenie wiedzy uczestników Kongresu w wybranym temacie. Mogą dotyczyć zarówno nauki różnorodnych umiejętności, jak i pracy w zespołach nad rozwiązaniem jakiegoś problemu. Sesje networkingowe mają charakter dyskusyjny, dotyczą konkretnego, wąskiego zagadnienia interesującego konkretną grupę odbiorców oraz służą dzieleniu się doświadczeniami i wzmacnianiu partnerstw i społeczności tematycznych.  

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie bądź sesji networkingowej, jest możliwość korzystania z oprogramowania do wideokonferencji Zoom. Każda z aktywności realizowana będzie w grupie 20-30 osobowej. Obowiązują wcześniejsze zapisy – rejestracja. W zgłoszeniu decyduje kolejność lub dobór uczestników poprzez Organizatorów warsztatów i sesji networkingowych na podstawie przesłanych formularzy. Rejestracja jest możliwa do 27 maja włącznie. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone do 31 maja.

Warsztaty i sesje networkingowe 

 1. Forgotten territories – policies towards forgotten lands. Sesja networkingowa w języku angielskim w ramach projektu międzynarodowego. Organizator: Joanna Koszewska, Xavier Desjardins, Philippe  Estèbe: eksperci w ramach międzynarodowego projektu badawczego. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy.  Poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00. 

* Nieznajomość języka angielskiego nie powinna wykluczać żadnego z uczestników. 

Suggested participants: local and governmental administration representatives, social partners (NGO), researchers. 

Main aim of the networking session is to exchange experiences, find examples, verify preliminary research results of public policies towards „forgotten lands”.The causes and impacts of new and enduring regional inequalities have been debated in many countries over past decades. This is reflected in public and political discourse with references to and imaginaries of so-called 'forgotten’, or 'left behind’ regions, and peripheral territories.  The session is connected with the research project initiated within French public actors’ scientific debate examining the differences between official debates, theoretical policies and their local reality and implementation.

Partners of the project taking part in the session are: Xavier Desjardins (Professor of Sorbonne Université) and Philippe Estèbe (Research director-ACADIE, PhD Conservatoire National des Arts et Métiers CNAM).

 1. Empatyczne kształtowanie przestrzeni miejskich. Sesja networkingowa. Organizator: Joanna Jaskułowska – Krajowa Izba Architektów Polskich Podkomisja d.s. Powszechnej Edukacji Architektonicznej. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, godz. 14.00 – 16.00.  

Sugerowani uczestnicy: projektanci, urzędnicy, studenci (architektury bądź kierunków pokrewnych). 

Celem sesji jest poszerzenie perspektywy, stymulowanie zmiany, wypracowanie metod, które pomogą rozwiązać problem tworzenia przestrzeni dostępnych i skierowanych dla wszystkich jej mieszkańców. Spotkanie będzie podzielone na trzy bloki tematyczne, poprzedzone krótkim wprowadzeniem (case study, materiał wideo). Proponowane bloki to: projektowanie uniwersalne w przestrzeni miejskiej, wchodzenie w buty użytkownika miasta, projektowanie inkluzywne.  

 1. Jak przygotować się do wdrożenia stanowiska CRO w strukturze samorząduWarsztat. Organizator: Jakub Gontarek – Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00. 

Sugerowani uczestnicy: przedstawiciele władz samorządowych oraz komórek odpowiedzialnych za wdrażanie Miejskich Planów Adaptacji i/lub udział w programie „Miasto z klimatem”. 

Celem warsztatu jest prezentacja i omówienie koncepcji nowego w Polsce, a funkcjonującego już w świecie stanowiska – Pełnomocnika ds. odporności klimatycznej (CRO – Climate Resilience Officer), czyli osoby odpowiedzialnej za koordynację działań samorządowych w zakresie polityki adaptacyjnej. Warsztat będzie składał się z czterech części: zapoznania się z definicją CRO i zakresem jego kompetencji, przedstawienia matrycy zadań CRO, konfrontacją listy zadań CRO z praktykami Komisji Europejskiej i programu Climate Adapt oraz z założeniami Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (tzw. SPA2020), wskazówkami do przygotowania i realizacji Miejskich Planów Adaptacji i programu „Miasto z klimatem”. Ostatnia część warsztatu będzie prowadzona w formule odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników – prowadzący przedstawi optymalne możliwości realizacji danych zagadnień dzięki obecności CRO w strukturach samorządowych. 

 1. Miasto oczami ruchów miejskich – tezy miejskie. Sesja networkingowa. Organizator: przedstawiciele Kongresu Ruchów Miejskich: Barbara Zgórska, Marta Jaskulska, Patryk Białas, Paweł Górny, Sylwia Widzisz-Pronobis, Grażyna Czajkowska. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Poniedziałek, godz. 15.00 – 16.30. 

Sesja będzie miejscem dyskusji na temat „tez miejskich”. Tezy miejskie rozwijają wartości wokół których skupia się Kongres Ruchów Miejskich. Ten wspólny “miastopogląd” skupia organizacje, działaczki i działaczy miejskich podzielających przekonania na temat miast i ich rozwoju. Tezy miejskie rozwijają wartości, na których opiera się Kongres Ruchów Miejskich, czyli:  

 • Rozwój zrównoważony w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. – trwały, chroniący przestrzeń, przyrodę i inne zasoby, nastawiony na jakość życia ludzi. 
 • Partycypacyjna demokracja miejska zapewniająca podmiotowość mieszkańcom i mieszkankom, obok woli większości oparta na prawach człowieka i ochronie mniejszości. 
 • Społeczna solidarność strzegąca równości szans, sprawiedliwych relacji społecznych i gwarantująca słabszym wsparcie miejskiej społeczności. 
 1. Rola błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji miast do zmian klimatu. Warsztat. Organizator: Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Agnieszką Czachowską, ekspertką Fundacji Sendzimira. Liczba uczestników: 20. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00. 

Sugerowani uczestnicy: przedstawiciele samorządów i instytucji gminnych 

Celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z różnymi aspektami związanymi z szeroko pojętą tematyką błękitno -zielonej infrastruktury (BZI) w miastach, wraz z wypracowaniem rekomendacji wdrażania rozwiązań BZI w poszczególnych gminach. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukania odpowiedzi na poniższe pytania: Jak zaplanować i przeprowadzić inwestycje z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury wmieście? Jak prawidłowo ocenić potencjał terenów zielonych w adaptacji miast do zmian klimatu? Jak go wykorzystać w praktyce, na jakie czynniki zwrócić uwagę, by racjonalnie dysponować środkami maksymalizując efekt środowiskowy? Jakie niewielkie (kosztowo) przedsięwzięcia w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury można zrealizować w mieście, by poprawić odporność na zmiany klimatu? Na jakie elementy zwracać uwagę realizując inwestycje w mieście, aby wspierać rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększając odporność na zmiany klimatyczne? Czego unikać? 

 1. Efektywne zarządzanie nieruchomościami w celu zwiększenia potencjału adaptacyjnego miast do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia mieszkańców – rola zieleni. Warsztat. Organizator: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Prowadzący: Grzegorz Walkiewicz, warszawski samorządowiec; prezentacje: Justyna Jakubowska-Filipek, Dorota Bartosz. Liczba uczestników: 40. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Poniedziałek, 13.30 – 15.00.  

Krótka prezentacja projektu „Metropolitalne Łąki Kwietne” oraz certyfikacji „ZIELONY DOM” Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego lub prezentacja projektu „Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy”. Dyskusja i warsztat na temat możliwości funkcjonowania łąk kwietnych w przestrzeniach miejskich, osiedlowych, przydomowych. 

 1. Młodzi robią Metropolię. Warsztat. Organizator: uczestnicy projektu „Młodzi robią Metropolię”, przedstawiciele Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii oraz doradcy naukowo- strategicznego projektu – pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Liczba uczestników: 50. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, 15.30 – 17.00. 

Warsztat będzie spotkaniem kończącym cykl konsultacji raportu wraz z rekomendacjami w ramach projektu „Młodzi robią Metropolię”, czyli projektu włączania młodych mieszkańców (16-25 lat) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w proces współtworzenia przyszłej strategii rozwoju metropolii. 

 1. Bezpłatne dane teledetekcyjne w analizie zmian miejskiego pokrycia terenu. Warsztat. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Konferencja NUP. Prowadzący: Wojciech Łachowski. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, 10.30 – 12.00. 

Warsztat poświęcony będzie prezentacji różnych źródeł danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, które można wykorzystać w monitorowaniu zmian miejskiego pokrycia terenu. Zaprezentowane zostaną rozwiązania działające przez przeglądarkę internetową oraz takie, które można łatwo skonfigurować na własnym komputerze. Uczestnicy warsztatu będą mogli zatem obserwować dane i analizy, które wykonuje prowadzący, jak i samodzielnie je odtwarzać. Przedstawione podczas warsztatu dane pochodzą z różnych źródeł i od różnych dostawców – od Europejskiej Agencji Kosmicznej, przez GUGiK, po sektor prywatny. Zaprezentowane przykłady umożliwią ocenę i analizę zmian miejskiego pokrycia terenu w zakresie powierzchni nieprzepuszczalnych (oraz odrębnie budynków), biologicznie czynnych (z rozróżnieniem powierzchni leśnych i zadrzewionych oraz łąk) a także terenów wodnych i podmokłych. Warsztat będzie trwał maksymalnie 90 minut, z czego 15 minut przewidziane jest na pytania i dyskusję. 

 1. Bo ja proszę Pana to mam bardzo dobry dojazd. Analiza dostępności usług publicznych z wykorzystaniem GIS. Warsztat. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Konferencja NUP. Prowadzący: Agnieszka Gajda. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, 10.30 – 12.00. 

Warsztat będzie prowadzony w oprogramowaniu ArcGIS online i będzie wymagały założenia darmowego konta. Wszystkie materiały niezbędne do pracy zostaną udostępnione do wydruku przed warsztatem – ułatwi to zdalną współpracę między prowadzącym a uczestnikami. Od uczestników wymagany jest podstawowy zakres wiedzy z zakresu GIS, znajomość ArcGIS online nie jest wymagana. Nie jest potrzebne instalowanie dodatkowego oprogramowania, wszystko będzie prowadzone z poziomu przeglądarki internetowej. Niezbędne jest stabilne i szybkie łącze internetowe oraz w miarę możliwości dwa monitory komputerowe.  

Warsztaty: “Blok Młodych” – prowadzone przez studentów bądź młodych absolwentów studiów wyższych. Jeśli opis nie stanowi inaczej, do udziału zachęcani są wszyscy zainteresowani, nie tylko studenci i młodzi absolwenci:  

 1. Młodzi urbaniści dla klimatu. Warsztat. Organizator: Filip Górski, Aleksandra Wrona – Młodzi dla przestrzeni. Liczba uczestników: 20.Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Wtorek, godz. 17.00 – 18.30. 

Sugerowani uczestnicy: studenci gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych.  

Celem warsztatu jest ukazanie środowiska młodych osób zajmujących się miastami akademicko/zawodowo jako świadomych współczesnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu i wzmocnienie dyskursu nt. miast klimatycznie odpowiedzialnych w przestrzeni medialnej. Podczas warsztatu nastąpi wymiana praktyk oraz zdań w zakresie: „zielonego” projektowania przestrzeni oraz elementów zarządzania miastami odpowiedzialnego klimatycznie, inspiracji i frustracji studentów w podejściu szeroko rozumianej „branży” do kryzysu klimatycznego, a następnie przekucie tego w formę propozycji/postulatów, a jednocześnie własnych zobowiązań na przyszłość. Końcowym produktem będzie zbiór rekomendacji mogący posłużyć do stworzenia w dalszej perspektywie „karty”, deklaracji młodego pokolenia urbanistów, architektów krajobrazu i specjalistów od samorządu i rozwoju lokalnego wobec zmian klimatu oraz tego, jak projektować, budować, zarządzać miastami w dobie kryzysu klimatycznego. Powstały dokument nie miałby charakteru wdrożeniowego, a raczej ideowy i promocyjny. 

 1. Gospodarka przestrzenna – możliwości i perspektywy rozwoju studentów oraz absolwentów kierunku. Sesja networkingowa. Organizator: Michał Lorbiecki, Maria Kupryjaniuk, Marcin Żebrowski – absolwenci gospodarki przestrzennej. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, 17.00 – 19.00. 

Sugerowani uczestnicy: studenci, absolwenci oraz osoby zainteresowane studiowaniem gospodarki przestrzennej. 

Celem dyskusji będzie pogłębienie wiedzy odnośnie perspektyw rozwoju zawodowego oraz możliwe znalezienie linków pomiędzy edukacją a praktyką (staże, praktyki, rozwijanie umiejętności, konkursy), jak również zawiązanie współpracy pomiędzy światem akademickim a praktycznym. Podczas sesji zostaną poruszone następujące zagadnienia: jakie ścieżki rozwoju ma ktoś studiujący gospodarkę przestrzenną? Jakie są różnice między gospodarką przestrzenną a architekturą? Gdzie warto robić praktyki i jak to wpływa na to co będziemy robić dalej? Jak zajmować się zawodowo miastami i coś zarabiać? Czy warto studiować gospodarkę przestrzenną za zagranicą? Jak znaleźć praktykę zagraniczną/staż? Uczestnicy będą mogli również porozmawiać o swoich wątpliwościach i zadać własne pytania.  

 1. Miasto dla Młodych. Sesja networkingowa. Organizator: Wiktoria Jędrusik, Michał Kaleja – Koło Naukowe Nieruchomości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, godz. 17.00 – 19.00. 

Celem sesji networkingowej jest dyskusja na temat instrumentów oraz narzędzi stosowanych obecnie w polityce miejskiej na rzecz kształtowania atrakcyjności miast dla osób młodych. Dyskusja pozwoli na ocenę tych istniejących oraz na wypracowanie rekomendacji w zakresie nowych narzędzi, które mogą znaleźć zastosowanie w polityce miejskiej. Wymiana poglądów zostanie skoncentrowana wokół trzech kluczowych obszarów tematycznych: rynku pracy, mieszkalnictwa oraz aktywności czasu wolnego. Odpowiednio wysoka jakość i trwałość splotu tych trzech elementów, ma decydujące znaczenie w przyciąganiu i pozostaniu młodych ludzi w miastach. Efektem praktycznym sesji networkingowej może być stworzenie grupy złożonej z młodych osób, które brałyby aktywny udział w kreowaniu polityki miejskiej oraz uczestniczyły w pracach naukowo-badawczych dotyczących studiów miejskich, we współpracy z uczelniami i samorządami lokalnymi. 

 1. Egoizm w przestrzeni. Warsztat. Organizator: Aleksandra Wrona, Zuzanna Nowak, Mariusz Skupień – Młodzi dla przestrzeni. Liczba uczestników: 20. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Poniedziałek, godz. 17.00 – 18.30.  

Warsztat dotyczyć będzie kwestii egoizmu w przestrzeni i możliwych rozwiązań wskazanej problematyki. Poruszane tematy oscylują wokół: braku równej dostępności do przestrzeni publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych), niskich walorów estetycznych miast (m.in. chaosu przestrzennego i zanieczyszczenia światłem), mieszkalnictwa (m.in. gentryfikacji,  braku dostępu do odpowiedniej infrastruktury społecznej) i przestrzeni miejskiej (m.in. nieefektywnego zagospodarowywania przestrzeni czy stref monofunkcyjnych).

Celem warsztatu jest zebranie pomysłów na rozwiązania problemów egoizmu w przestrzeni, uszczegółowienie ich i wykreowanie konkretnych rozwiązań przeciwdziałających danym problemom zaproponowanym przez organizatorów. Wykonana zostanie karta rozwiązań mających na celu niwelowanie negatywnych skutków zjawiska egoizmu w przestrzeni. Warsztat zostanie przeprowadzony w formule zbliżonej do metody world cafe.

 1. Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji. Warsztat. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Prowadzenie: Grzegorz Gawrysiak -Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Andrzej Brzozowy, Rajmund Ryś – Konsorcjum Projekty Miejskie. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, 11.00 – 12.30.  

Dyskusja o roli regionów w systemie rewitalizacji na przykładzie województwa podlaskiego, które w ramach projektu „Regiony Rewitalizacji” przygotowuje regionalną politykę rewitalizacyjną. Warsztat ma odpowiadać na pytanie czemu ma służyć taka polityka. 

 1. Dziedzictwo kulturowe w politykach miejskich. Zarządzanie, krajobraz miejski, rewitalizacja. Warsztat. Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prowadzenie: Eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Prowadzenie: Paulina Legutko-Kobus, Aleksandra Chabiera, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Anna Fogel, Maria Badeńska-Stapp, Anna Kozioł. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, 12.45 – 14.15.  

Warsztaty mają odpowiadać na pytanie jaka jest rola zabytków i tożsamości miejsca w wyznaczaniu i realizacji polityk miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań rewitalizacyjnych. W ramach warsztatów praca prowadzona będzie w trzech tematycznych pokojach do wyboru: 

Pokój 1. Zarządzanie dziedzictwem kulturowych – dokumenty strategiczne (Paulina Legutko-Kobus, Aleksandra Chabiera)

Pokój 2. Historyczny krajobraz miejski (Agnieszka Lorenc-Karczewska, Anna Fogel)

Pokój 3. Dziedzictwo w rewitalizacji (Maria Badeńska-Stapp, Anna Kozioł)

 1. Wskazówki i pułapki dotacji w Specjalnych Strefach Rewitalizacji. Doświadczenia projektu EDINA.Warsztat. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Prowadzący: eksperci IRMiR: Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Spadło. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, 14.00 – 15.30.  

Warsztat ma być próbą odpowiedzi jak pobudzić remonty w zasobach prywatnych, jak powinno wyglądać wsparcie remontów prywatnych zasobów mieszkaniowych na obszarach rewitalizacji. Materiały do przeprowadzenia warsztatu są efektem prac w projekcie pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich”. 

 

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące polityk miejskich. W ramach Konkursu nadesłano 52 prace magisterskie oraz 14 prac doktorskich. Pomimo przyjętego Regulaminu Konkursu, z uwagi na brak możliwości oceny prac w zgłoszonych obszarach tematycznych (z powodu, tj. zbyt mała liczba prac w danym obszarze, niesłusznie wskazany obszar tematyczny przez zgłaszającego itp.), Komisja Konkursowa postanowiła ocenić prace kompleksowo i nagrodzić 5 prac magisterskich równowartością pieniężną 500 zł oraz 2 prace doktorskie równowartością pieniężną 2000 zł.

Lista nagrodzonych prac magisterskich:

Autor: Gromek Katarzyna
Tytuł: Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy

Autor: Litwiniec Michał
Tytuł: Rola gruntów wakatujących w miejskiej polityce zrównoważonego rozwoju na przykładzie Warszawy

Autor: Kuna Damian
Tytuł: Powrót do przyszłości, Miejska Wioska, Warszawa

Autor: Kubasińska Marta
Tytuł: Osiedle cyrkularne wykorzystujące zasady ekonomii obiegu zamkniętego. Projekt zagospodarowania dla fragmentu dzielnicy Wilanów

Autor: Michalski Szymon
Tytuł: Right to a healthy city mitigation and adaptation strategies to face urban air pollution through public space design

Lista nagrodzonych prac doktorskich:

Autor: Hanna Obracht-Prondzyńska
Tytuł: Rozwój przestrzenny małych miasta województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji

Autor: Jagódka Maciej
Tytuł: Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach intergacji europejskiej – na przykładzie Małopolski

Informujemy również, że w ramach współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zostaną przyznane specjalne nagrody, po jednej za najlepszą pracę magisterską i doktorską. O szczegółach poinformujemy niebawem z początkiem czerwca.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom oraz bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu!

Od 13 maja 2021 wszyscy zainteresowani mogą się zarejestrować na Kongres Polityki Miejskiej 2021.

W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, ze studiem nagraniowym w Katowicach.
7-8 czerwca 2021 roku będziemy rozmawiać o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce.

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Formuła Kongresów Polityki Miejskiej oparta jest na metodologii krajowych forów miejskich UN-HABITAT. Dlatego Kongres to nie tylko samo wydarzenie, ale cały proces merytorycznego przygotowania, na który składają się m.in. prace grup eksperckich. Celem prac i dyskusji prowadzonych w ramach tematycznych grup eksperckich jest przygotowanie propozycji konkretnych rozwiązań do aktualizowanej krajowej polityki miejskiej jako odpowiedzi na przedstawioną listę priorytetowych wyzwań i problemów (https://bit.ly/wyzwania-i-rekomendacjeKPM).

Rezultatami prac grup eksperckich Kongresu Polityki Miejskiej 2021 będą: 

 • propozycje wyzwań i rozwiązań do aktualizacji KPM usystematyzowane w ramach matrycy wyzwania – instrumentarium – rozwiązania (zał. 1) oraz opisane w ramach kart wyzwań (zał. 2) i rozwiązań (zał. 3). 
 • syntetyczny raport podsumowujący przebieg i wypracowane rezultaty pracy grup eksperckich (wersja robocza przed kongresem i wersja finalna po uwzględnieniu dyskusji i uwag otrzymanych w trakcie samego kongresu). 
 • prezentacje podsumowujące rezultaty pracy grup eksperckich przedstawione i omówionpierwszego dnia kongresu. 
 • Księga rekomendacji będąca dla ministerialnego zespołu wkładem w proces aktualizacji KPM zostanie zaprezentowana na Kongresie 2021. 

W prace 6 grup tematycznych zaangażowanych jest ponad 160 osób – przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, pracowników odpowiednich ministerstw, oraz ekspertów m.in. ze środowisk uczelnianych, samorządowych, pozarządowych i biznesowych.

1. Kształtowanie przestrzeni
Koordynator: Łukasz Sykała (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)Asystent: Darek Mikołajczyk (IRMiR) 

Dorota Błaszko – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Robert Buciak – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Planowania Przestrzennego
Patrycja Ciechańska – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Radosław Górecki – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Krzysztof Gwosdz – Uniwersytet Jagielloński
Marlena Happach – Urząd M. St. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Izabela Jurkowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych
Aleksandra Kułaczkowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Agnieszka Labus – Laboratorium Architektury 60+, Politechnika Śląska
Filip Maciągowski – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Tomasz Majda – Towarzystwo Urbanistów Polskich
Emilia Malak-Pętlicka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Przemysław Malczewski – Centralny Port Komunikacyjny
Łukasz Mikuła – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jan Niemczyk – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Bogumiła Olkowska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa
Paulina Sikorska – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Programowania EFRR
Agnieszka Szczepańska-Góra – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Departament Strategii i Polityki Przestrzennej
Jakub Szlachetko – Instytut Metropolitalny
Aleksandra Sztetyłło-Budzewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
Robert Szymala – Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
Anna Świątecka-Wrona – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej
Aneta Tomczak – Towarzystwo Urbanistów Polskich
Sylwia Widzisz-Pronobis – Kongres Ruchów Miejskich, Politechnika Śląska
Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Barbara Zgórska – Kongres Ruchów Miejskich

2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy
Koordynatorkadr Agnieszka Sobala-Gwosdz (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)AsystentPiotr Czakon (IRMiR) 

Piotr Augustyński – Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie, b. Zastępca Prezydenta Tarnowa
Grażyna Czajkowska – Kongres Ruchów Miejskich, Rada Miasta Sopot
Joanna Drobińska – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Adam Drobniak – Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
Beata Dudzińska – Zastępca Prezydenta Miasta Piła
Wojciech Dziemianowicz – Uniwersytet Warszawski, EUROREG
Konrad Frontczak – KNFR
Radosław Górecki – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii Rozwoju
Katarzyna Gruszecka-Spychała – Wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki
Robert Guzik – Uniwersytet Jagielloński
Aleksandra Guzowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Joanna Held – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Jolanta Jaworska – Wiceprezes ABSL, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie
Danuta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Agata Miazga – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Łukasz Mońka – Lear Corporation
Rafał Nawrat – Dyrektor Zarządzający ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.
Konstancja Piątkowska – Departament Rynku Pracy
Wojciech Przybylski – Krakowski Park Technologiczny
Sławomir Sitek – Uniwersytet Śląski
Maciej Smętkowski – Uniwersytet Warszawski, EUROREG
Magdalena Sweklej – Departament Prawa Pracy
Paweł Targoński – Departament Rynku Pracy
Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta Płock ds. Rozwoju i Inwestycji
Marzena Wieczorek – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Dariusz Wójcik – University of Oxford
Marta Zimny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii Rozwoju
Witold Żerański – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Koordynatorkadr Agnieszka Sobol (Instytut Rozwoju Miast i Regionów), AsystentPiotr Ogórek (IRMiR) 

Wojciech Augustowski – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Piotr Barczak – Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Zero Waste
Patryk Białas – Euro-Centrum, Stowarzyszenie BoMiasto
Anita Bokwa – Uniwersytet Jagielloński
Piotr Czarnocki – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Zbigniew Gieleciak – RCGW Tychy, Klaster Wodny
Justyna Gorgoń – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Małgorzata Hajto – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Marta Jamontt – UM Wrocław
Justyna Kobylarczyk – Politechnika Krakowska
Paulina Legutko-Kobus – Szkoła Główna Handlowa, KPZK PAN
Robert Moritz – ALTA SA – Siewierz Jeziorna
Piotr Ochnio – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych
Tomasz Ożóg – Wiceburmistrz Skawiny
Ewa Palma – GIOŚ Departament Monitoringu Środowiska
Łukasz Pawlik – Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków
Bartosz Piłat – Polski Alarm Smogowy
Jacek Przydróżny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Wiktoria Saganowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii Rozwoju
Katarzyna Stachura – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
Barbara Szulczewska – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, KPZK PAN
Anna Świątecka-Wrona – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej

4. Transport i mobilność miejska
Koordynator: dr Michał Beim (Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Asystent: Paweł Pistelok (IRMiR),  Paweł Górny (Społeczny Rzecznik Pieszych – Bydgoszcz)

Hubert Barański – Fundacja Normalne Miasto Fenomen, Łódź
Karolina Centomirska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DPT III
Paweł Engel – CUPT, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania
Łukasz Franek – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Jacek Grunt-Mejer – Urząd M. St. Warszawy
Marcin Hyła – Koordynator Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów
Krzysztof Jałoszyński – Urząd Miasta Sopot
Tadeusz Kopta – PKE Małopolska
Małgorzata Kubiszewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DPI
Ilona Ligocka – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Maciej Lubaś – Ekspert rowerowy
Bartosz Mazur – Urzędu Miasta Rybnika
Jan Niemczyk – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii Rozwoju
Michał Nowak – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Jakub Nowotarski – AkcjaMiasto.org
Magdalena Ogonowska – Ministerstwo Infrastruktury, Departament Strategii Transportu
Justyna Suchanek – Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością Urzędu Miasta Gdyni
Dorota Szymczuk – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Tomasz Tosza – MZDiM Jaworzno
Karol Trammer – Twórca i redaktor naczelny pisma „Z biegiem szyn”, autor książki „Ostre Cięcie”
Roman Walaszkowski – Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Funkcjonalnego
Maciej Zacher – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Łukasz Zboralski – BRD24.pl
Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Anna Zielińska – Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa
Marta Żakowska – Magazyn Miasta

5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne
Koordynatorka: dr Alina Muzioł Węcławowicz (Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Politechnika Warszawska), Asystent: Kamil Nowak (IRMiR) 

Radosław Cyran – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Joanna Bogaj-Maciejewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Agnieszka Cieśla – Politechnika Warszawska
Wojciech Daniel – Prezes Zarządu Tarnowskiego TBS
Tomasz Frischmann – Burmistrz m. Oława
Marek Goluch – Urząd m.st. Warszawy
Piotr Górka – Doradca ZMP
Mikołaj Herbst – Uniwersytet Warszawski
Rafał Iwański – Uniwersytet Szczeciński
Marta Jaskulska – Kongres Ruchów Miejskich
Paweł Kubicki – Uniwersytet Jagielloński
Zuzanna Lulińska – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Mieszkalnictwa
Piotr Mync – Zastępca prezydenta m. Stargard
Katarzyna Przybylska – Habitat for Humanity
Jacek Przydróżny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Magdalena Ruszkowska-Cieślak – Habitat for Humanity
Karolina Stubińska – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Ryszard Szarfenberg – Uniwersytet Warszawski
Grażyna Szotkowska – Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS
Agata Twardoch – Politechnika Śląska
Daniel Wąsik – Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Magdalena Witkowska – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej
Marzena Zawalich – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej

6. Zarządzanie i finanse publiczne 
Koordynatordr Aleksandra Jadach-Sepioło (Instytut Rozwoju Miast i Regionów) Asystent: Borys Martela (IRMiR), Michał Cichocki (IRMiR)

Joanna Adamczyk-Siwek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej
Michał Bitner – Uniwersytet Warszawski
Artur Celiński – Magazyn Miasta
Michał Ciesielski – Biuro Strategii Miasta UM Wrocławia oraz Uniwersytet Opolski
Szymon Ciupa – Ekspert ds. Smart City i GIS
Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Monika Dragańczuk – Ministerstwo Finansów, Departament Wspierania Polityk Gospodarczych
Małgorzata Gala – Ministerstwo Finansów, Departament Budżetu Państwa
Adam Głębski – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, stała współpraca z ZMP
Mirosław Grochowski – Uniwersytet Warszawski
Karol Janas – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet Adama Mickiewicza
Wojciech Kłosowski – Niezależny ekspert
Łukasz Konarski – Prezydent Zawiercia
Janusz Kot – Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego
Grzegorz Kubalski – Związek Powiatów Polskich
Michał Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wojciech Łachowski – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Agata Miazga – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bartosz Mysiorski – Centrum PPP, Dentons
Bogdan Nawrocki – Urząd m. st. Warszawy
Maciej Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Aleksander Orłowski – Politechnika Gdańska
Karolina Piech – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Andrzej Porawski – Związek Miast Polskich
Elżbieta Rablin-Schubert – NGL Legal
Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego
Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Marta Zimny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Wioletta Zwara – KPRM, Departament Architektury Informacyjnej Państwa

Ponadto funkcjonować będzie jeszcze grupa horyzontalna, w skład której wchodzić będą koordynatorzy grup tematycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Prace grupy będą koordynowane przez kierownika OPM IRMiR (Karol Janas), przedstawicieli MFIPR – Departamentu Programów Pomocowych (Maciej Aulak) oraz Departamentu Strategii (Daniel Baliński).

Zadaniem grupy horyzontalnej ds. aktualizacji KPM będzie w pierwszej kolejności przegląd wyzwań zidentyfikowanych już w ramach prac Kongresu Polityki Miejskiej 2019, ich priorytetyzacja oraz uzupełnienie bądź modyfikacja. Punktem wyjścia będzie projekt założeń do aktualizowanej KPM. W trakcie trwania procesu wypracowywania rozwiązań dla aktualizowanej KPM, spotkania grupy horyzontalnej będą służyły przepływowi informacji pomiędzy grupami tematycznymi i uzgadnianiu rozwiązań, które są wspólne dla różnych obszarów tematycznych (zgodnie z zasadami pracy grupy horyzontalnej). Na końcu zadaniem grupy horyzontalnej będzie zredagowanie propozycji kompleksowych rozwiązań do aktualizowanej KPM w oparciu o dorobek grup tematycznych. 

Skład grupy horyzontalnej

Daniel Baliński – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Maciej Aulak – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Michał Beim – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Aleksandra Guzowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Aleksandra Jadach-Sepioło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Karol Janas – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Wojciech Jarczewski – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Alina Muzioł-Węcławowicz – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Wiktoria Saganowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Agnieszka Sobala-Gwosdz – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Agnieszka Sobol – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Łukasz Sykała – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Małogorzata Zalewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych

 

W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, prawdopodobnie ze studiem nagraniowym w Katowicach. Ostateczny kształt Kongresu zostanie ogłoszony wiosną.

Zmianie uległy też ważne terminy związane z Kongresem Polityki Miejskiej 2021:

 • do 31.03.2021 — zgłoszenia pomysłów na e-warsztaty
 • 18.03.2021 – 30.04.2021 — przyjmowanie zgłoszeń na kalejdoskopy (udział czynny)
 • od połowy maja do wyczerpania miejsc — rejestracja na Kongres (udział bierny)
 • 31.03.2021 — ostateczny termin nadsyłania konkursowych prac magisterskich/doktorskich
 • 7-8.06.2021 – Kongres Polityki Miejskiej — konferencja

Kongres Polityki Miejskiej to największe w Polsce cykliczne wydarzenie poświęcone problematyce rozwoju miast. Służy ono spotkaniu różnych środowisk zainteresowanych kształtowaniem i wdrażaniem polityk miejskich: przedstawicieli władz krajowych i samorządowych, urzędników, ekspertów i naukowców, jak również organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu (więcej o Kongresie).

Zależy nam, by prócz doskonalenia wiedzy i wymiany doświadczeń, wydarzenie było platformą spotkań i zacieśniania relacji między osobami zajmujących się miastami. Dlatego zapraszamy do współpracy.

Formy zaangażowania

•  aranżacja stoiska promującego,
•  prowadzenie paneli tematycznych, warsztatów, sesji networkingowych,
•  udział w konferencji naukowej: prezentacja realizowanych badań, stworzonych raportów, publikacji,
•  prowadzenie paneli naukowych,
•  udział w sesji kalejdoskopowej – rekrutacja rozpocznie się w listopadzie 2020,
•  prezentacja dobrych praktyk miejskich (przeznaczone dla miast bądź innych jednostek samorządowych),
•  inne formy, ustalone z organizatorami.

Dlaczego warto?

›  aby zaprezentować bieżące inicjatywy i podzielić się doświadczeniami,
›  aby dzielić się innowacyjnymi projektami, najlepszymi praktykami i inicjatywami,
›  aby ułatwić tworzenie nowych sieci kontaktów samorządów z: naukowcami, firmami, organizacjami pozarządowymi.

Stoiska

Wszyscy potencjalni wystawcy będą mieli możliwość zaprezentowania się na stoisku zaaranżowanym przez cały okres wydarzenia.
Wstępnie planowane są stoiska o wymiarach: 2m x 2m, 3m x 3m, 4m x 4m.

Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia sali w celu zorganizowania warsztatów lub zamkniętego spotkania w trakcie Kongresu.

Kontakt

Magdalena Golan
współpraca z partnerami

mgolan@irmir.pl
693 638 579 

Marek Grochowicz
program merytoryczny

mgrochowicz@irmir.pl
602 446 758 

 

Czytaj dalej

Oferta

Dla ciebie