Polityki Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Instytut Rozwoju Miast i Regionów (dalej IRMiR) informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków, NIP 677-22-01-345, REGON 356582934. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe – adres: Cieszyńska 2, 30-015 Kraków, tel. bezpośredni 12 634-29-53 wew. 28, e-mail: rodo@irmir.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) realizowania podstawowej działalności określonej przepisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383.), do których należy w szczególności:

i. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

ii. przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

iii. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

iv. współpraca z podmiotami administracji publicznej w zakresie przygotowywania projektów strategii rozwoju, programowania i realizacji polityki miejskiej oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych, opracowywania dokumentów programowych będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, przygotowywania raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym kraju, o którym mowa w art. 35b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475 ze zm.);

v. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności za pomocą organizowania szkoleń, konferencji, kongresów, sympozjów, spotkań konsultacyjno-informacyjnych, udostępniania wydawnictw i publikacji IRMiR, dystrybuowania Newslettera IRMiR, prowadzenia strony www.irmir.pl, udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR w przedmiocie rewitalizacji (telefonicznie, poprzez e-mail i chat),

vi. wykonywanie badań i analiz, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

vii. opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

viii. prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

ix. prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania IRMiR;

x. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi – w postaci Wydawnictwa Naukowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (Dz.Urz. MIiR 2019, poz. 21), umowy zawierane przez IRMiR w związku z wykonywaniem działalności statutowej oraz art. 6 ust. 1 lit a, lit c, lit d, lit e RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach obowiązujących w przepisach prawa lub ustalonych w zawieranych z nimi umowach. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ogólnymi zasadami archiwizacji dokumentów w IRMiR. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu, korzystająca z usług IRMiR oferowanych w ramach jego działalności podstawowej, posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Każdej osobie, o której mowa w pkt. 9, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skutecznego świadczenia usług przez IRMiR. Ich niepodanie spowoduje, że Państwa udział w szkoleniach, badaniach, konferencjach, kongresach, seminariach, konkursach lub innych projektach rozwojowych, a także zawarcie i realizacja umów z nich wynikających będą niemożliwe.