Regulamin

REGULAMIN KONGRESU POLITYKI MIEJSKIEJ I REGIONALNEJ I KONFERENCJI POLSKA – EUROPA – ŚWIAT 2050

Kraków, 7–8 października 2024 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w poszczególnych sesjach, rejestracji i zmiany rejestracji uczestników Kongresu Polityki Miejskiej i Regionalnej (zwanego dalej Kongresem), który odbędzie się w dniach 7–8 października 2024 roku w Krakowie. Organizatorami Kongresu są: Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zwani dalej Organizatorami.
 2. Kongres organizowany jest w ramach programu badawczo-wdrożeniowego realizowanego w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów pn. „Program badawczy Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (OPMR) jako podstawa do kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej i regionalnej w Polsce w oparciu o wiedzę – etap II” finansowany ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich i budżetu państwa.
 3. Konferencja Polska – Europa – Świat 2050 organizowana jest w ramach Projektu pt. „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (PL2050), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG III, realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (lider merytoryczny), Instytut Rozwoju Miast i Regionów (lider konsorcjum) oraz Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy – Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.
 4. Kongres wpisuje się w założenia ideowe Krajowego Forum Miejskiego powołanego do życia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia procesu planowania i wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

§2 Zakres tematyczny i program

 1. Zakres tematyczny Kongresu obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką miejską i rozwojem regionalnym.
 2. Główne sesje tematyczne przygotowywane są w formule warsztatowej przez powołane przez Organizatorów grupy eksperckie.
 3. Program szczegółowy może ulegać zmianom.
 4. Ramowy i szczegółowy program Kongresu będzie dostępny na poświęconej mu stronie internetowej. Organizatorzy będą informować o każdorazowej zmianie lub aktualizacji programu poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Kongresu.

§3 Rejestracja i opłaty

 1. Udział w Kongresie wymaga rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu: https://kongres.miasta.pl/rejestracja.
 2. Liczba uczestników Kongresu jest ograniczona. O zaakceptowaniu zgłoszenia do udziału w Kongresie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia na Kongres będzie przekazywane drogą elektroniczną na adres wskazany przy rejestracji. W przypadku braku otrzymania wiadomości potwierdzającej uczestnictwo należy wysłać wiadomość na adres kongres@irmir.pl.
 3. Rejestracja na Kongres trwa do 6 października 2024 r. lub osiągnięcia limitu miejsc (wyłącznie za pośrednictwem formularza online znajdującego się na stronie Kongresu). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu rejestracji.
 4. Wstęp do pomieszczeń, w których organizowany jest Kongres, będzie możliwy po okazaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji, podpisaniu listy uczestnictwa i odebraniu identyfikatora na stanowisku rejestracyjnym, które będzie czynne przez cały czas trwania Kongresu.
 5. Uczestnicy Kongresu będą mogli uczestniczyć w nim aktywnie po zgłoszeniu propozycji własnych wystąpień w ramach sesji „Kalejdoskopy”, „Dobre praktyki” i sesji posterowej. Szczegółowe zasady zgłaszania propozycji wystąpień opisane zostały w 5.

§4 Dodatkowe odpłatne usługi i wydarzenia

 1. Udział w Kongresie jest bezpłatny, jednakże nie obejmuje kosztów podróży, zakwaterowania, obiadu oraz udziału w bankiecie. W ramach bezpłatnego uczestnictwa organizatorzy zapewniają zimne i gorące napoje (woda, kawa, herbata) oraz drobne przekąski.
 2. Posiłki oraz uroczysty bankiet będą odpłatne i realizowane przez zewnętrznego operatora.
 3. Każdy zarejestrowany uczestnik będzie miał możliwość wykupienia posiłków za pośrednictwem zewnętrznego operatora pod warunkiem zgłoszenia takiego zapotrzebowania i wniesieniu stosownej opłaty w terminie wskazanym przez operatora zewnętrznego.
 4. Liczba miejsc na bankiecie jest mniejsza niż maksymalna liczba uczestników Kongresu i Organizatorzy nie gwarantują możliwości udziału w bankiecie każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi. O udziale w bankiecie organizowanym przez zewnętrznego operatora decydować będzie kolejność zgłoszeń i wniesienie stosownej opłaty w terminie przez niego wskazanym.
 5. O możliwości i terminie zgłaszania chęci wykupienia posiłków oraz udziału w bankiecie Organizatorzy poinformują uczestników za pomocą publikacji na stronie internetowej Kongresu oraz wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji.

§5 Aktywne uczestnictwo

 1. Podczas IV Kongresu Polityki Miejskiej i Regionalnej możliwe będzie aktywne uczestnictwo w:
  a) sesji „Kalejdoskopy”, polegającej na prezentacji projektów naukowych tematycznie przyporządkowanych do następujących zagadnień IV Kongresu Polityki Miejskiej i Regionalnej związanych z hierarchią miast: metropolie i obszary metropolitalne, aglomeracje miejskie, miasta średnie, małe miasteczka, regiony – czas wystąpienia prelegenta nie powinien przekroczyć 4 minut, a jego treść powinna zawrzeć się w 1 slajdzie;
  b) sesji „Dobre praktyki”, polegającej na prezentacji projektów przedstawiających efektywne rozwiązania zastosowane w miastach, czyli tytułowe „dobre praktyki” – czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 12 minut;
  c) sesji posterowej, polegającej na prezentacji posterów (plakatów) dotyczących zagadnień wchodzących w zakres polityk miejskich i polityk regionalnych – postery powinny być wykonane w formacie B1, a treści na nich przedstawiane powinny być zwięzłe i czytelne, nagłówek posteru powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora(ów) pracy i nazwę instytucji reprezentowanej.
 2. W wymienionych w punkcie 1. sesjach mogą wziąć udział m.in.: przedstawiciele administracji lokalnej, regionalnej i krajowej, studenci, doktoranci, badacze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywiści miejscy.
 3. Zgłoszenia do sesji „Kalejdoskopy”, „Dobre praktyki” i sesji posterowej zostaną poddane selekcji przez Komisję Naukową, w której skład wejdą pracownicy naukowi Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 4. Liczba uczestników sesji „Kalejdoskopy”, „Dobre praktyki” i sesji posterowej jest ograniczona. O przyjęciu decyduje spójność z tematyką Kongresu oraz wartość merytoryczna zgłoszenia.
 5. Uczestnicy sesji wymienionych w punkcie 1. zobowiązani są do rejestracji na IV Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej (https://kongres.miasta.pl/rejestracja/) oraz zarejestrowania się przez dedykowany Formularz Google: https://forms.gle/YtA5JgELyCYXUg8U9 do 19 maja 2024 r.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu zgłoszeń.
 7. Każdorazowo po zakończonej sesji „Kalejdoskopy” i sesji „Dobre praktyki” odbędzie się dyskusja z możliwością zadawania pytań uczestnikom.
 8. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia oraz o harmonogramie wystąpień pocztą elektroniczną do 10 czerwca 2024 r. Lista zawierająca tematykę wystąpień zostanie udostępniona na stronie internetowej IV Kongresu Polityki Miejskiej i Regionalnej.
 9. Nad przebiegiem sesji oraz dyskusją czuwa pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów lub moderator sceny.
 10. Dopuszcza się wyłącznie prezentacje w języku polskim, w formie ustnej lub w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja multimedialna powinna być zapisana w formacie .ppt, .png, .jpg lub .pdf.
 11. Prezentowane materiały powinny zostać przygotowane we własnym zakresie, dotyczy to również druku posterów. Organizatorzy zapewnią materiały niezbędne do przymocowania posterów.
 12. O rezygnacji z udziału w sesji należy poinformować organizatorów poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres kongres@irmir.pl, nie później niż do 27 września 2024 r.
 13. Organizatorzy nie przewidują wypłat honorariów za udział w sesji.

§6 Uczestnictwo w sesjach tematycznych

 1. Prezentacje i dyskusje w ramach głównych sesji tematycznych odbędą się z udziałem prelegentów zaproszonych przez Organizatorów.
 2. Pozostali uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w dyskusję w ramach głównych sesji tematycznych poprzez zadawanie pytań i komentowanie wystąpień prelegentów w czasie przeznaczonym na dyskusję publiczną.
 3. Prezentacje i dyskusje odbywające się podczas Kongresu będą moderowane, Organizatorzy zastrzegają, że moderatorzy mają prawo ich zakończenia z powodu ograniczeń czasowych lub innych przyczyn organizacyjnych.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania listą uczestników i publikowania nazw firm, instytucji i organizacji osób biorących udział w Kongresie. Na powyższe uczestnik wyraża zgodę przy rejestracji.
 2. W czasie trwania Kongresu organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z uczestników, moderatorów, prelegentów i panelistów w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu oraz zmiany składu prelegentów
  i panelistów Kongresu.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatorów o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kongres@irmir.pl, jednak nie później niż do 6 października 2024 r.
 6. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Centrum Konferencyjnego Fabryczna CKF_13, który jest dostępny pod adresem: https://ckf13.pl/regulamin.
 7. Uczestnik, który dokona uszkodzeń lub zniszczeń elementów wyposażenia sal Centrum Konferencyjnego Fabryczna CKF_13 podczas trwania Kongresu, zostanie obciążony całością kosztów ich naprawy lub zakupu w ich miejsce nowego sprzętu.
 8. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w przestrzeni, w której odbywa się Kongres.