Sesje

Aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej
Główny blok tematyczny kongresu poświęcony dyskusji nad priorytetami i propozycjami rozwiązań dla nowej Krajowej Polityki Miejskiej. Rezultaty prac międzysektorowych grup eksperckich Kongresu Polityki Miejskiej zostaną przedstawione i poddane dyskusji w perspektywie pięciu głównych celów wyszczególnionych w założeniach aktualizowanego dokumentu: miasto dostępne, miasto zielone, miasto produktywne, miasto inteligentne i miasto kompaktowe. Poza tymi pięcioma sesjami przewidziano również dyskusję dotyczącą dalszych etapów prac nad KPM i sposobami jej wdrażania.

Inspirujące miasta
Platforma prezentacji dobrych praktyk miejskich, oscylujących w szczególności wokół sześciu wątków tematycznych. Przygotowane zostaną przez przedstawicieli urzędów miast, we współpracy z jednostkami współodpowiedzialnymi za dane dobre praktyki. Praktyki miejskie zostaną wybrane przez zespół Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w konsultacji z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Kwestia metropolitalna
Scena współorganizowana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Część wydarzeń odbywających się na scenie poruszy tematykę związaną z funkcjonowaniem metropolii w Polsce i na świecie – z opisem różnych funkcjonujących praktyk, natomiast część paneli będzie poświęcona innym tematykom. 

W kierunku Światowego Forum Miejskiego (WUF11)
Przestrzeń do dyskusji o szansach i wyzwaniach wynikających z organizacji World Urban Forum 2022 w Katowicach. Wydarzenia realizowane na scenie będzie przygotowywany głównie przy udziale ONZ – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Kalejdoskopy
Kilkuminutowe prezentacje umożliwiające słuchaczom w krótkim czasie zapoznanie się z szerokim spektrum tematów z sześciu ścieżek tematycznych. Po każdym cyklu wystąpień przewiduje się dyskusje pogłębiające poruszone wcześniej kwestie. Sesje organizowane są w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Nad merytorycznym przebiegiem sesji czuwa Rada Programowa Konferencji.

Noc wtop
Wyjątkowy panel, podczas którego najodważniejsi miejscy urzędnicy i działacze podzielą się z nami tym, co – najoględniej rzecz biorąc – im nie wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęli.

Sesje networkingowe
Organizowane przez różnych partnerów, w formule warsztatowo-dyskusyjnej dotyczące konkretnego, wąskiego zagadnienia interesującego konkretną grupę odbiorców. Wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z tematem przewodnim sesji, będzie stanowić okazję do zapoznania się bądź zacieśnienia relacji zawodowych, jak również tworzenia bazy prezentacji dobrych praktyk. Zapisy ruszają 20 maja 2021 r. o godzinie 12.00.

Warsztaty
Warsztaty będą przygotowywane przez różne podmioty: organizacje pozarządowe, urzędników, naukowców, koła naukowe. Zapisy ruszają 20 maja 2021 r. o godzinie 12.00.

Wydarzenia towarzyszące 

URBACT
Zbiór wydarzeń powiązanych z europejskim programem URBACT, którego misją jest umożliwienie miastom wspólnej pracy i opracowywania zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich. 

Konferencja NewUrbPact: Kształtowanie przestrzeni w warunkach suburbanizacji i kurczenia się miast
Wydarzenie ma na celu wypracowanie wniosków i rekomendacji na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji, w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu GOSPOSTRATEG pt. ,,Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”. W ramach wydarzenia odbędzie się sześć sesji głównych, sesja warsztatowa i kalejdoskopowa.