Warsztaty i sesje networkingowe

Osoby zarejestrowane na warsztaty o szczegółach zostaną powiadomione drogą mailową do 3 czerwca 2021 r.

Warsztaty i sesje networkingowe 

 1. Forgotten territories – policies towards forgotten lands. Sesja networkingowa w języku angielskim w ramach projektu międzynarodowego. Organizator: Joanna Koszewska, Xavier Desjardins, Philippe  Estèbe: eksperci w ramach międzynarodowego projektu badawczego. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy.  Poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00. 

* Nieznajomość języka angielskiego nie powinna wykluczać żadnego z uczestników. 

Suggested participants: local and governmental administration representatives, social partners (NGO), researchers. 

Main aim of the networking session is to exchange experiences, find examples, verify preliminary research results of public policies towards „forgotten lands”.The causes and impacts of new and enduring regional inequalities have been debated in many countries over past decades. This is reflected in public and political discourse with references to and imaginaries of so-called 'forgotten’, or 'left behind’ regions, and peripheral territories.  The session is connected with the research project initiated within French public actors’ scientific debate examining the differences between official debates, theoretical policies and their local reality and implementation.

Partners of the project taking part in the session are: Xavier Desjardins (Professor of Sorbonne Université) and Philippe Estèbe (Research director-ACADIE, PhD Conservatoire National des Arts et Métiers CNAM).

 1. Empatyczne kształtowanie przestrzeni miejskich. Sesja networkingowa. Organizator: Joanna Jaskułowska – Krajowa Izba Architektów Polskich Podkomisja d.s. Powszechnej Edukacji Architektonicznej. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, godz. 14.00 – 16.00.  

Sugerowani uczestnicy: projektanci, urzędnicy, studenci (architektury bądź kierunków pokrewnych). 

Celem sesji jest poszerzenie perspektywy, stymulowanie zmiany, wypracowanie metod, które pomogą rozwiązać problem tworzenia przestrzeni dostępnych i skierowanych dla wszystkich jej mieszkańców. Spotkanie będzie podzielone na trzy bloki tematyczne, poprzedzone krótkim wprowadzeniem (case study, materiał wideo). Proponowane bloki to: projektowanie uniwersalne w przestrzeni miejskiej, wchodzenie w buty użytkownika miasta, projektowanie inkluzywne.  

 1. Jak przygotować się do wdrożenia stanowiska CRO w strukturze samorząduWarsztat. Organizator: Jakub Gontarek – Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00. 

Sugerowani uczestnicy: przedstawiciele władz samorządowych oraz komórek odpowiedzialnych za wdrażanie Miejskich Planów Adaptacji i/lub udział w programie „Miasto z klimatem”. 

Celem warsztatu jest prezentacja i omówienie koncepcji nowego w Polsce, a funkcjonującego już w świecie stanowiska – Pełnomocnika ds. odporności klimatycznej (CRO – Climate Resilience Officer), czyli osoby odpowiedzialnej za koordynację działań samorządowych w zakresie polityki adaptacyjnej. Warsztat będzie składał się z czterech części: zapoznania się z definicją CRO i zakresem jego kompetencji, przedstawienia matrycy zadań CRO, konfrontacją listy zadań CRO z praktykami Komisji Europejskiej i programu Climate Adapt oraz z założeniami Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (tzw. SPA2020), wskazówkami do przygotowania i realizacji Miejskich Planów Adaptacji i programu „Miasto z klimatem”. Ostatnia część warsztatu będzie prowadzona w formule odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników – prowadzący przedstawi optymalne możliwości realizacji danych zagadnień dzięki obecności CRO w strukturach samorządowych. 

 1. Miasto oczami ruchów miejskich – tezy miejskie. Sesja networkingowa. Organizator: przedstawiciele Kongresu Ruchów Miejskich: Barbara Zgórska, Marta Jaskulska, Patryk Białas, Paweł Górny, Sylwia Widzisz-Pronobis, Grażyna Czajkowska. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Poniedziałek, godz. 15.00 – 16.30. 

Sesja będzie miejscem dyskusji na temat „tez miejskich”. Tezy miejskie rozwijają wartości wokół których skupia się Kongres Ruchów Miejskich. Ten wspólny “miastopogląd” skupia organizacje, działaczki i działaczy miejskich podzielających przekonania na temat miast i ich rozwoju. Tezy miejskie rozwijają wartości, na których opiera się Kongres Ruchów Miejskich, czyli:  

 • Rozwój zrównoważony w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. – trwały, chroniący przestrzeń, przyrodę i inne zasoby, nastawiony na jakość życia ludzi. 
 • Partycypacyjna demokracja miejska zapewniająca podmiotowość mieszkańcom i mieszkankom, obok woli większości oparta na prawach człowieka i ochronie mniejszości. 
 • Społeczna solidarność strzegąca równości szans, sprawiedliwych relacji społecznych i gwarantująca słabszym wsparcie miejskiej społeczności. 
 1. Rola błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji miast do zmian klimatu. Warsztat. Organizator: Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Agnieszką Czachowską, ekspertką Fundacji Sendzimira. Liczba uczestników: 20. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00. 

Sugerowani uczestnicy: przedstawiciele samorządów i instytucji gminnych 

Celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z różnymi aspektami związanymi z szeroko pojętą tematyką błękitno -zielonej infrastruktury (BZI) w miastach, wraz z wypracowaniem rekomendacji wdrażania rozwiązań BZI w poszczególnych gminach. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukania odpowiedzi na poniższe pytania: Jak zaplanować i przeprowadzić inwestycje z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury wmieście? Jak prawidłowo ocenić potencjał terenów zielonych w adaptacji miast do zmian klimatu? Jak go wykorzystać w praktyce, na jakie czynniki zwrócić uwagę, by racjonalnie dysponować środkami maksymalizując efekt środowiskowy? Jakie niewielkie (kosztowo) przedsięwzięcia w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury można zrealizować w mieście, by poprawić odporność na zmiany klimatu? Na jakie elementy zwracać uwagę realizując inwestycje w mieście, aby wspierać rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększając odporność na zmiany klimatyczne? Czego unikać? 

 1. Efektywne zarządzanie nieruchomościami w celu zwiększenia potencjału adaptacyjnego miast do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia mieszkańców – rola zieleni. Warsztat. Organizator: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Prowadzący: Grzegorz Walkiewicz, warszawski samorządowiec; prezentacje: Justyna Jakubowska-Filipek, Dorota Bartosz. Liczba uczestników: 40. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Poniedziałek, 13.30 – 15.00.  

Krótka prezentacja projektu „Metropolitalne Łąki Kwietne” oraz certyfikacji „ZIELONY DOM” Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego lub prezentacja projektu „Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy”. Dyskusja i warsztat na temat możliwości funkcjonowania łąk kwietnych w przestrzeniach miejskich, osiedlowych, przydomowych. 

 1. Młodzi robią Metropolię. Warsztat. Organizator: uczestnicy projektu „Młodzi robią Metropolię”, przedstawiciele Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii oraz doradcy naukowo- strategicznego projektu – pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Liczba uczestników: 50. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, 15.30 – 17.00. 

Warsztat będzie spotkaniem kończącym cykl konsultacji raportu wraz z rekomendacjami w ramach projektu „Młodzi robią Metropolię”, czyli projektu włączania młodych mieszkańców (16-25 lat) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w proces współtworzenia przyszłej strategii rozwoju metropolii. 

 1. Bezpłatne dane teledetekcyjne w analizie zmian miejskiego pokrycia terenu. Warsztat. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Konferencja NUP. Prowadzący: Wojciech Łachowski. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, 10.30 – 12.00. 

Warsztat poświęcony będzie prezentacji różnych źródeł danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, które można wykorzystać w monitorowaniu zmian miejskiego pokrycia terenu. Zaprezentowane zostaną rozwiązania działające przez przeglądarkę internetową oraz takie, które można łatwo skonfigurować na własnym komputerze. Uczestnicy warsztatu będą mogli zatem obserwować dane i analizy, które wykonuje prowadzący, jak i samodzielnie je odtwarzać. Przedstawione podczas warsztatu dane pochodzą z różnych źródeł i od różnych dostawców – od Europejskiej Agencji Kosmicznej, przez GUGiK, po sektor prywatny. Zaprezentowane przykłady umożliwią ocenę i analizę zmian miejskiego pokrycia terenu w zakresie powierzchni nieprzepuszczalnych (oraz odrębnie budynków), biologicznie czynnych (z rozróżnieniem powierzchni leśnych i zadrzewionych oraz łąk) a także terenów wodnych i podmokłych. Warsztat będzie trwał maksymalnie 90 minut, z czego 15 minut przewidziane jest na pytania i dyskusję. 

 1. Bo ja proszę Pana to mam bardzo dobry dojazd. Analiza dostępności usług publicznych z wykorzystaniem GIS. Warsztat. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Konferencja NUP. Prowadzący: Agnieszka Gajda. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, 10.30 – 12.00. 

Warsztat będzie prowadzony w oprogramowaniu ArcGIS online i będzie wymagały założenia darmowego konta. Wszystkie materiały niezbędne do pracy zostaną udostępnione do wydruku przed warsztatem – ułatwi to zdalną współpracę między prowadzącym a uczestnikami. Od uczestników wymagany jest podstawowy zakres wiedzy z zakresu GIS, znajomość ArcGIS online nie jest wymagana. Nie jest potrzebne instalowanie dodatkowego oprogramowania, wszystko będzie prowadzone z poziomu przeglądarki internetowej. Niezbędne jest stabilne i szybkie łącze internetowe oraz w miarę możliwości dwa monitory komputerowe.  

Warsztaty: “Blok Młodych” – prowadzone przez studentów bądź młodych absolwentów studiów wyższych. Jeśli opis nie stanowi inaczej, do udziału zachęcani są wszyscy zainteresowani, nie tylko studenci i młodzi absolwenci:  

 1. Młodzi urbaniści dla klimatu. Warsztat. Organizator: Filip Górski, Aleksandra Wrona – Młodzi dla przestrzeni. Liczba uczestników: 20.Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Wtorek, godz. 17.00 – 18.30. 

Sugerowani uczestnicy: studenci gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych.  

Celem warsztatu jest ukazanie środowiska młodych osób zajmujących się miastami akademicko/zawodowo jako świadomych współczesnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu i wzmocnienie dyskursu nt. miast klimatycznie odpowiedzialnych w przestrzeni medialnej. Podczas warsztatu nastąpi wymiana praktyk oraz zdań w zakresie: „zielonego” projektowania przestrzeni oraz elementów zarządzania miastami odpowiedzialnego klimatycznie, inspiracji i frustracji studentów w podejściu szeroko rozumianej „branży” do kryzysu klimatycznego, a następnie przekucie tego w formę propozycji/postulatów, a jednocześnie własnych zobowiązań na przyszłość. Końcowym produktem będzie zbiór rekomendacji mogący posłużyć do stworzenia w dalszej perspektywie „karty”, deklaracji młodego pokolenia urbanistów, architektów krajobrazu i specjalistów od samorządu i rozwoju lokalnego wobec zmian klimatu oraz tego, jak projektować, budować, zarządzać miastami w dobie kryzysu klimatycznego. Powstały dokument nie miałby charakteru wdrożeniowego, a raczej ideowy i promocyjny. 

 1. Gospodarka przestrzenna – możliwości i perspektywy rozwoju studentów oraz absolwentów kierunku. Sesja networkingowa. Organizator: Michał Lorbiecki, Maria Kupryjaniuk, Marcin Żebrowski – absolwenci gospodarki przestrzennej. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, 17.00 – 19.00. 

Sugerowani uczestnicy: studenci, absolwenci oraz osoby zainteresowane studiowaniem gospodarki przestrzennej. 

Celem dyskusji będzie pogłębienie wiedzy odnośnie perspektyw rozwoju zawodowego oraz możliwe znalezienie linków pomiędzy edukacją a praktyką (staże, praktyki, rozwijanie umiejętności, konkursy), jak również zawiązanie współpracy pomiędzy światem akademickim a praktycznym. Podczas sesji zostaną poruszone następujące zagadnienia: jakie ścieżki rozwoju ma ktoś studiujący gospodarkę przestrzenną? Jakie są różnice między gospodarką przestrzenną a architekturą? Gdzie warto robić praktyki i jak to wpływa na to co będziemy robić dalej? Jak zajmować się zawodowo miastami i coś zarabiać? Czy warto studiować gospodarkę przestrzenną za zagranicą? Jak znaleźć praktykę zagraniczną/staż? Uczestnicy będą mogli również porozmawiać o swoich wątpliwościach i zadać własne pytania.  

 1. Miasto dla Młodych. Sesja networkingowa. Organizator: Wiktoria Jędrusik, Michał Kaleja – Koło Naukowe Nieruchomości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Wtorek, godz. 17.00 – 19.00. 

Celem sesji networkingowej jest dyskusja na temat instrumentów oraz narzędzi stosowanych obecnie w polityce miejskiej na rzecz kształtowania atrakcyjności miast dla osób młodych. Dyskusja pozwoli na ocenę tych istniejących oraz na wypracowanie rekomendacji w zakresie nowych narzędzi, które mogą znaleźć zastosowanie w polityce miejskiej. Wymiana poglądów zostanie skoncentrowana wokół trzech kluczowych obszarów tematycznych: rynku pracy, mieszkalnictwa oraz aktywności czasu wolnego. Odpowiednio wysoka jakość i trwałość splotu tych trzech elementów, ma decydujące znaczenie w przyciąganiu i pozostaniu młodych ludzi w miastach. Efektem praktycznym sesji networkingowej może być stworzenie grupy złożonej z młodych osób, które brałyby aktywny udział w kreowaniu polityki miejskiej oraz uczestniczyły w pracach naukowo-badawczych dotyczących studiów miejskich, we współpracy z uczelniami i samorządami lokalnymi. 

 1. Egoizm w przestrzeni. Warsztat. Organizator: Aleksandra Wrona, Zuzanna Nowak, Mariusz Skupień – Młodzi dla przestrzeni. Liczba uczestników: 20. Dobór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Poniedziałek, godz. 17.00 – 18.30.  

Warsztat dotyczyć będzie kwestii egoizmu w przestrzeni i możliwych rozwiązań wskazanej problematyki. Poruszane tematy oscylują wokół: braku równej dostępności do przestrzeni publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych), niskich walorów estetycznych miast (m.in. chaosu przestrzennego i zanieczyszczenia światłem), mieszkalnictwa (m.in. gentryfikacji,  braku dostępu do odpowiedniej infrastruktury społecznej) i przestrzeni miejskiej (m.in. nieefektywnego zagospodarowywania przestrzeni czy stref monofunkcyjnych).

Celem warsztatu jest zebranie pomysłów na rozwiązania problemów egoizmu w przestrzeni, uszczegółowienie ich i wykreowanie konkretnych rozwiązań przeciwdziałających danym problemom zaproponowanym przez organizatorów. Wykonana zostanie karta rozwiązań mających na celu niwelowanie negatywnych skutków zjawiska egoizmu w przestrzeni. Warsztat zostanie przeprowadzony w formule zbliżonej do metody world cafe.

 1. Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji. Warsztat. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Prowadzenie: Grzegorz Gawrysiak -Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Andrzej Brzozowy, Rajmund Ryś – Konsorcjum Projekty Miejskie. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, 11.00 – 12.30.  

Dyskusja o roli regionów w systemie rewitalizacji na przykładzie województwa podlaskiego, które w ramach projektu „Regiony Rewitalizacji” przygotowuje regionalną politykę rewitalizacyjną. Warsztat ma odpowiadać na pytanie czemu ma służyć taka polityka. 

 1. Dziedzictwo kulturowe w politykach miejskich. Zarządzanie, krajobraz miejski, rewitalizacja. Warsztat. Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prowadzenie: Eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Prowadzenie: Paulina Legutko-Kobus, Aleksandra Chabiera, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Anna Fogel, Maria Badeńska-Stapp, Anna Kozioł. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, 12.45 – 14.15.  

Warsztaty mają odpowiadać na pytanie jaka jest rola zabytków i tożsamości miejsca w wyznaczaniu i realizacji polityk miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań rewitalizacyjnych. W ramach warsztatów praca prowadzona będzie w trzech tematycznych pokojach do wyboru: 

Pokój 1. Zarządzanie dziedzictwem kulturowych – dokumenty strategiczne (Paulina Legutko-Kobus, Aleksandra Chabiera)

Pokój 2. Historyczny krajobraz miejski (Agnieszka Lorenc-Karczewska, Anna Fogel)

Pokój 3. Dziedzictwo w rewitalizacji (Maria Badeńska-Stapp, Anna Kozioł)

 1. Wskazówki i pułapki dotacji w Specjalnych Strefach Rewitalizacji. Doświadczenia projektu EDINA.Warsztat. Organizator: Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Prowadzący: eksperci IRMiR: Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Spadło. Liczba uczestników: 30. Dobór uczestników na podstawie przesłanych formularzy. Poniedziałek, 14.00 – 15.30.  

Warsztat ma być próbą odpowiedzi jak pobudzić remonty w zasobach prywatnych, jak powinno wyglądać wsparcie remontów prywatnych zasobów mieszkaniowych na obszarach rewitalizacji. Materiały do przeprowadzenia warsztatu są efektem prac w projekcie pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich”.