Miasto kompaktowe

WYZWANIE – Kształtowanie warunków zamieszkiwania – osiedle zrównoważone

ROZWIĄZANIE – Masterplan, jako obligatoryjny etap przed opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych zespołów zabudowy.

ROZWIĄZANIE – Scalanie i reparcelacja gruntów

ROZWIĄZANIE – Normatyw urbanistyczny

 

WYZWANIE – Kształtowanie miasta zwartego oraz przeciwdziałanie chaotycznej i niekontrolowanej suburbanizacji

ROZWIĄZANIE – Szersze i bardziej realne powiązanie systemu planowania przestrzennego z programami funduszowymi

ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie znaczenia i roli bilansu terenów w gospodarce przestrzennej

ROZWIĄZANIE – Rozwój dotychczasowych i wdrożenie nowych instrumentów recyklingu przestrzeni

ROZWIĄZANIE – Ograniczenie możliwości stosowania decyzji o warunkach zabudowy

ROZWIĄZANIE – Wdrożenie do polityki miejskiej i polityki przestrzennej zasad kształtowania miasta zwartego

ROZWIĄZANIE – Powiązanie systemu planowania przestrzennego z instrumentami fiskalnymi

 

WYZWANIE – Uspójnienie planowania przestrzennego (i społeczno-gospodarczego) w regionach miejskich

ROZWIĄZANIE – Wdrożenie planowania funkcjonalnego w regionach miejskich w Polsce

 

WYZWANIE – Wzmocnienie potencjału i zdolności kadr systemu planowania przestrzennego

ROZWIĄZANIE – Budowa zdolności kadr systemu planowania przestrzennego oraz kształtowanie powszechnej świadomości odnośnie wartości przestrzeni i potrzeby jej ochrony

 

WYZWANIE – Budowa efektywnych systemów transportu publicznego w mieście i MOF

ROZWIĄZANIE – Promowanie i usuwanie barier integracji i rozwoju komunikacji publicznej

ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie „Ustawy o ulgach w publicznym transporcie zbiorowym”

ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie planów mobilności dla punktów dostępu do systemów aglomeracyjnego transportu zbiorowego

 

MIASTO KOMPAKTOWE


    Możesz dodać załącznik