Miasto produktywne

WYZWANIE – Polaryzacja vs dyfuzja

ROZWIĄZANIE – Dostępność i transport publiczny dla wzmacniania atrakcyjności ośrodków miejskich

ROZWIĄZANIE – Małe ZIT-y

ROZWIĄZANIE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

ROZWIĄZANIE – Optymalizacja finansowania obszarów metropolitalnych

ROZWIĄZANIE – Ustawy metropolitalne dla stowarzyszeń/związków metropolitalnych

ROZWIĄZANIE – Kryteria powoływania miast na prawach powiatu

ROZWIĄZANIE – Mandaty Terytorialne dla Obszarów Strategicznej Interwencji poszczególnych ośrodków subregionalnych

 

WYZWANIE – Przyciąganie i zatrzymywanie potencjału ludzkiego

ROZWIĄZANIE – Budowa ekosystemu innowacji poprzez działania kierowane do utalentowanych młodych ludzi

ROZWIĄZANIE – Integracja imigrantów

ROZWIĄZANIE – Legalizacja pobytu cudzoziemców

ROZWIĄZANIE – Program międzynarodowego rozwoju potencjału polskiego R&D

ROZWIĄZANIE – Polityka komunalna oraz działania prospołeczne na rzecz rozwoju młodych talentów

ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie rozwoju R&D z wykorzystaniem potencjału doktorantów

 

WYZWANIE – „Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i polityki proinwestycyjnej”

ROZWIĄZANIE – Wykorzystanie miejscowych zasobów ludzkich na rynku pracy

ROZWIĄZANIE – Kompleksowe podejście one-stop-shop do kwestii rynku pracy i przedsiębiorczości zwłaszcza wśród ludzi młodych

ROZWIĄZANIE – Integracja i koordynacja działań proinwestycyjnych w ramach MOF

 

WYZWANIE – Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym (strategicznym)

ROZWIĄZANIE – Doprecyzowanie docelowych relacji między strategią rozwoju gminy i planem ogólnym

ROZWIĄZANIE – Konsolidacja i uspójnienie procesu diagnostycznego w gminie

 

WYZWANIE – Zwiększenie dostępności międzymiastowej, przede wszystkim w oparciu o efektywny transport szynowy z uwzględnieniem hierarchii systemu osadniczego

ROZWIĄZANIE – Szersze wykorzystanie potencjału modernizowanych linii kolejowych dla usprawnienia połączeń regionalnych

ROZWIĄZANIE – Systematyzacja gromadzenia i udostępniania danych o miejskiej mobilności

ROZWIĄZANIE – Stworzenie i promowanie minimalnych standardów obsługi połączeń komunikacyjnych finansowanych ze środków publicznych

ROZWIĄZANIE – Szersze otwarcie rynku kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję.

ROZWIĄZANIE – Wsparcie procesów integracji taryfowej i organizacyjnej w ramach komunikacji miejskiej i regionalnej

 

WYZWANIE – Koordynacja planowania strategicznego pomiędzy JST w MOF

ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie roli samorządu regionalnego w koordynowaniu zintegrowanego planowania rozwoju MOF

 

WYZWANIE – Brak zdefiniowanej roli powiatu w kreowaniu i koordynowaniu polityki rozwoju na poziomie ponadlokalnym

ROZWIĄZANIE – Dodefiniowanie roli powiatu w procesie opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego

 

WYZWANIE – Niewystarczające ramy dla współpracy w obszarach metropolitalnych

ROZWIĄZANIE – Tworzenia indywidualnych rozwiązań ustawowych dla polskich metropolii

 

WYZWANIE – Przypisanie i poszerzenie zakresu zadań dla struktur zarządzających MOF

ROZWIĄZANIE – Wykorzystanie szansy rozwojowej wynikającej z rozszerzenia formuły ZIT na MOF miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez wprowadzenie wymogów stymulujących współpracę tych ośrodków

 

WYZWANIE – Ograniczenie budżetów inwestycyjnych miast w związku z pandemią

ROZWIĄZANIE – Zwiększenie odporności (rezyliencji) dochodowej JST

 

WYZWANIE – Niski udział PPP w działaniach inwestycyjnych miast

ROZWIĄZANIE – Promowanie rekomendacji MIiR z 2019 r. w zakresie sposobu konstrukcji projektów PPP

ROZWIĄZANIE – Stworzenie dla JST linii pożyczki preferencyjnej finansującej koszty przygotowania projektu PPP

ROZWIĄZANIE – Uruchomienie systemu klastrowania (pakietowania) mniejszych projektów PPP

ROZWIĄZANIE – Uruchomienie systemu poręczeń dla kredytów zaciąganych przez partnerów prywatnych na realizację projektów PPP

 

WYZWANIE – Znikome zastosowanie opłat i podatków w zarządzaniu i gospodarowaniu przestrzenią

ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie znaczenia opłaty adiacenckiej we współfinansowaniu kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub budowy drogi – rozwiązania prawne

ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie znaczenia opłaty adiacenckiej we współfinansowaniu kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub budowy drogi – rozwiązania finansowe

ROZWIĄZANIE – Wzmocnienie znaczenia opłaty adiacenckiej we współfinansowaniu kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub budowy drogi – badania i edukacja

ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości w zależności od lokalizacji nieruchomości

 

MIASTO PRODUKTYWNE


    Możesz dodać załącznik