Miasto zielone

WYZWANIE – Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w miastach

ROZWIĄZANIE -Wprowadzanie standardu ochrony i kształtowania zieleni w procesach inwestycyjnych

ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miasta (dalej plan zarządzania BZI) jako realizacji rekomendacji opracowania „planu zazieleniania” , zawartej w Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 UE

ROZWIĄZANIE – Zmiany legislacyjne zwiększające możliwości rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) w terenach intensywnie zagospodarowanych

ROZWIĄZANIE – Program rozwoju zielonych dachów i ścian w miastach

 

WYZWANIE – Rozwój miejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym

ROZWIĄZANIE – Systemowa racjonalizacja gospodarki odpadami

ROZWIĄZANIE – Program rozwoju systemów napraw, wymiany i współdzielenia oraz rozwoju produkcji i usług bezodpadowych

ROZWIĄZANIE – Zmiany legislacyjne w zakresie zwiększenia skuteczności w przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności

ROZWIĄZANIE – Wzrost znaczenia biogazu w gospodarce miast

ROZWIĄZANIE – Kompleksowy program racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej

ROZWIĄZANIE – Kompleksowe wsparcie rozwoju lokalnej energetyki rozproszonej i obywatelskiej

ROZWIĄZANIE – Wzrost znaczenia recyklingu przestrzeni w rozwoju miast

 

WYZWANIE – Ochrona jakości powietrza w miastach

ROZWIĄZANIE – Integracja planowania z zakresu ochrony powietrza w miastach

ROZWIĄZANIE – Intensyfikacja działań w zakresie inwentaryzacji, monitoringu i kontroli jakości powietrza w miastach

ROZWIĄZANIE – Program rozwoju miejskich systemów ciepłowniczych

ROZWIĄZANIE – Program przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu

ROZWIĄZANIE – Program wsparcia termomodernizacji i efektywności energetycznej w miastach

ROZWIĄZANIE – Działania przeciwodorowe w miastach, w tym wprowadzenie podstaw prawnych w zakresie standardu odorowego i narzędzi dla samorządów

 

WYZWANIE – Rozwój aktywnych społeczności miejskich i odpornych miast

ROZWIĄZANIE – Edukacja w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu

ROZWIĄZANIE – Utworzenie, bieżąca aktualizacja i promocja „narzędziownia” partycypacji w ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu

ROZWIĄZANIE – Kompleksowe działania w zakresie przeciwdziałania zjawisku zanieczyszczenia światłem sztucznym w miastach

ROZWIĄZANIE – Program rozwoju oraz promocji zielonych/zrównoważonych zamówień publicznych w polityce miejskiej

 

WYZWANIE – Racjonalizacja gospodarowania wodą w miastach

ROZWIĄZANIE – Gospodarowanie zasobami wodnymi z uwzględnieniem powiązań z układem zlewniowym

ROZWIĄZANIE – Zmiany legislacyjne w zakresie przeciwdziałaniu powodziom miejskich i ich skutkom

ROZWIĄZANIE – Zmiany legislacyjne w zakresie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji, przepisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej oraz ustanowienie funduszu celowego na inwestycje z zakresu małej retencji

ROZWIĄZANIE – Program rozwoju inwestycji z zakresu małej retencji w miastach

 

WYZWANIE – Działania ograniczające ruch samochodów (polityka parkingowa, opłaty kongestyjne, zmiany w infrastrukturze drogowej i organizacji ruchu, strefy wyłączone lub z ograniczonym ruchem kołowym)

ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie obowiązku tworzenia stref ruchu uspokojonego w gminach i fizyczne uspokojenie ruchu

ROZWIĄZANIE – Dostosowanie popytu na postój pojazdów osobowych do podaży miejsc postojowych

ROZWIĄZANIE – Zwiększenie ilości miejsc postojowych dla rowerów

 

WYZWANIE – Harmonijny rozwój mobilności współdzielonej

ROZWIĄZANIE – Narzędzia wspierające mikromobilność

 

MIASTO ZIELONE


    Możesz dodać załącznik