Miasto dostępne

 

WYZWANIE – Ustanowienie standardów finansowania oświaty i racjonalizacja finansowania zadań oświatowych przez państwo

ROZWIĄZANIE – Ustanowienie standardów finansowania oświaty

ROZWIĄZANIE – Finansowanie oświaty uczniów dojeżdżających

ROZWIĄZANIE – Zrekompensowanie wysokich kosztów usług oświatowych w wielkich miastach

 

WYZWANIE – Przeciwdziałanie nierównościom w oświacie

ROZWIĄZANIE – Zwiększona dostępność zajęć wyrównawczych i dodatkowych w miejskich obszarach problemowych

ROZWIĄZANIE – Pomoc psychologiczna w każdej szkole

 

WYZWANIE – Zwiększenie tempa rozwoju mieszkalnictwa społecznego w miastach

ROZWIĄZANIE – Utworzenie Zespołu do spraw mieszkalnictwa społecznego przy Ministrze Pracy, Rozwoju i Technologii

ROZWIĄZANIE – Zmiany prawne i organizacyjne na rzecz zwiększenia dostępności społecznych mieszkań czynszowych

ROZWIĄZANIE – Gwarancja stabilnego systemu finansowania mieszkalnictwa społecznego

 

WYZWANIE – Intensyfikacja procesów odnowy substancji mieszkaniowej

ROZWIĄZANIE – Tworzenie Rewitalizacyjnych Funduszy Mieszkaniowych (RFM)

ROZWIĄZANIE – Utworzenie wieloletniego programu wsparcia i modernizacji czynszowych zasobów komunalnych

ROZWIĄZANIE – Ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w zasobach mieszkaniowych

 

WYZWANIE – Rozwijanie opieki, integracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa wybranych grup społecznych

ROZWIĄZANIE – Zmiany w programie „Opieka 75+”

ROZWIĄZANIE – Aktywizacja zawodowa osób zdolnych do pracy i korzystających z pomocy społecznej

ROZWIĄZANIE – Powołanie nowego programu rządowego pod nazwą „Ścieżka do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”

 

WYZWANIE – Rozwój różnorodnych form wczesnej edukacji i opieki dla dzieci

ROZWIĄZANIE – Wdrażanie standardów opieki i edukacji dzieci do lat 3

ROZWIĄZANIE – Bon opiekuńczy-wychowawczy

 

WYZWANIE – Regulacja i wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego

ROZWIĄZANIE – Zwiększenie zasobu mieszkań wspomaganych

ROZWIĄZANIE – Ustawowe uregulowanie mieszkań wspomaganych (oraz standard i katalog usług)

ROZWIĄZANIE – Koordynacja i budowanie know-how niezbędnego do wdrażania mieszkań wspomaganych na szeroką skalę

ROZWIĄZANIE – Społeczne agencje najmu – uregulowanie, finansowanie, tworzenie i prowadzenie

ROZWIĄZANIE – Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób zagrożonych i doświadczających bezdomności oraz wychodzących z kryzysu bezdomności

ROZWIĄZANIE – Wprowadzenie ustawy kompleksowo obejmującej zapobieganie bezdomności, wsparcie osób doświadczających i wychodzących z kryzysu bezdomności zawierającej zaktualizowaną definicję bezdomności

ROZWIĄZANIE – Zapewnienie trwałego systemu finansowania usług w mieszkaniach wspomaganych

ROZWIĄZANIE – Najpierw Mieszkanie (Housing First) – realizacja ogólnopolskiego pilotażu innowacyjnej metody rozwiązującej problem chronicznej bezdomności osób doświadczających zaburzeń psychicznych oraz uzależnień.

 

WYZWANIE – Włączenie sektora prywatnego do mieszkalnictwa społecznego (prowizje społeczne)

ROZWIĄZANIE – Prowizje społeczne

 

WYZWANIE – Strategiczne wzmocnienie mieszkalnictwa

ROZWIĄZANIE – Kompleksowe badanie sytuacji mieszkaniowej, stanu zasobów, preferencji i postaw oraz potrzeb mieszkaniowych w miastach, efektywności i skuteczności polityki mieszkaniowej państwa /program badawczy/

ROZWIĄZANIE – Wsparcie eksperckie dla małych i średnich miast w zakresie mieszkalnictwa, polityki społecznej, planowania przestrzennego i rewitalizacji

ROZWIĄZANIE – Strategia rozwoju mieszkalnictwa gminy

 

WYZWANIE – Zapewnienie ładu przestrzennego oraz kształtowanie dostępnych i bezpiecznych przestrzeni publicznych

ROZWIĄZANIE – Pakiet działań na rzecz wysokiej dostępności, bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni miejskiej

 

WYZWANIE  – CAR LITE CITY – Ograniczenie liczby przemieszczeń z wykorzystaniem samochodów w obrębie miast i MOF

ROZWIĄZANIE – Optymalizacja systemu dokumentów w zakresie planowania zrównoważonej mobilności w miastach

ROZWIĄZANIE – Optymalizacja systemu dokumentów w zakresie planowania zrównoważonej mobilności w miastach – RYCINA

 

WYZWANIE – Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

ROZWIĄZANIE – Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

ROZWIĄZANIE – Budowa infrastruktury rowerowej i przyjazna dla rowerów organizacja ruchu

ROZWIĄZANIE – Budowa infrastruktury rowerowej i przyjazna dla rowerów organizacja ruchu

ROZWIĄZANIE – Powiększanie zasięgu demograficznego przystanków kolejowych adekwatną infrastrukturą rowerową

ROZWIĄZANIE – Poprawa dostępu rowerem do wybranych obszarów funkcjonalnych miast i „logistyka ostatniej mili”

ROZWIĄZANIE – Bezpieczna i wygodna infrastruktura dla pieszych

 

WYZWANIE – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w miastach

ROZWIĄZANIE – Wizja Zero

ROZWIĄZANIE – Zarządzanie prędkością – dostosowanie prędkości do wymagań niechronionych uczestników ruchu drogowego

ROZWIĄZANIE – Bezpieczna infrastruktura dla pieszych, rowerzystów

 

MIASTO DOSTĘPNE


    Możesz dodać załącznik